Projectes i actuacions

CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

Objectius generals

 • Ampliar el coneixement sobre la biodiversitat de l’espai, ja sigui flora, fauna o hàbitats.
 • Millorar l’estat de conservació del patrimoni natural, en especial hàbitats d’interès comunitari i espècies protegides
 • Realitzar actuacions per al control de flora invasora a l’EIN i el seu entorn immediat.
 • Millorar l’estat de conservació del patrimoni, tant  cultural com arquitectònic, siguin obres de rehabilitació o de neteja d’entorns.

ÚS PÚBLIC

Objectius generals

 • Participar en projectes transversals relacionats amb les activitats de lleure i l’ús públic (CETS, Pla ús públic, etc.).
 • Ordenar les principals activitats vinculades a ús públic per comptabilitzar els usos amb les activitats de lleure.
 • Mantenir els equipaments i infraestructures de suport a l’ús públic en bon estat.

DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

Objectius generals

Donar suport a l’activitat agrària en general, especialment ramadera com a principal activitat econòmica de l’espai, però també forestal i agrícola.

Mantenir els equipaments i infraestructures bàsiques en bon estat:

 • Xarxa viària.
 • Abastament d’aigua.
 • Edificacions.

Cercar models per impulsar el sector primari dins l’espai.

PREVENCIÓ DE RISCOS AL MEDI NATURAL

Objectius generals

 • Realitzar actuacions per a la reducció del risc d’incendi en l’àmbit de l’espai.
 • Establir mecanismes de comunicació i coordinació per actuar en cas d’emergència.
 • Disposar d’un servei de vigilància al control d’aquells usos i activitats no admesos, especialment aquelles susceptibles de generar un risc.

COMUNICACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

Objectius generals

Difondre les actuacions que està realitzant el Consorci a través de:

 • Web
 • Xarxes socials
 • Butlletí@

Participar en actes i jornades d’interès per al Consorci.

Informar sobre els valors de l’espai i sensibilitzar el agents del territori.

Participar en marcs de cooperació educativa.

Skip to content