Ús públic

Ordenació de les activitats de lleure

Un dels objectius del Consorci és l’ordenació de l’ús públic dins l’EIN. Aquesta ordenació de les activitats turístiques, esportives i de lleure té una doble funció: per una banda de compatibilització de l’ús públic amb els usos i valors de l’espai, i de l’altra de la gestió per a la qualitat i seguretat de les activitats. En aquest darrer sentit, el Consorci s’ocupa de vertebrar la imatge pública de l’espai i informar i acollir el visitant.

L’Estratègia de la Carta Europa de turisme sostenible de la Garrotxa (2016 – 2020) inclou en el Programa d’actuacions 5_Garrotxa, territori protegit l’actuació número 31- Elaboració i posada en marxa del Pla d’Ús Públic de la Garrotxa.

Com a primer pas del procés per redactar aquest Pla, es considera necessari disposar d’una prediagnosi de l’ús públic a la comarca.

En aquest sentit, el Consorci i el PNZVG col·laboren per a elaborar un document previ que serveixi per començar a impulsar la futura redacció del Pla d’Ús Públic de la comarca.

Així, aquesta actuació consisteix en elaborar una prediagnosi sobre l’ordenació de l’ús públic als espais naturals de la comarca. Aquest document permetrà aglutinar les diferents problemàtiques en relació a l’ús públic i fer una aproximació  a les dinàmiques i tendències que poden generar incidències futures. Es tracta d’un primer pas per a oferir una visió àmplia i integral de l’ús públic a la comarca, visió que té la voluntat de servir d’eina per a una gestió eficient i sostenible del turisme i l’ús públic en general.

Es tracta d’un projecte que dóna resposta a la necessitat de vertebrar la imatge pública de l’espai i informar i acollir el visitant en el punt de més freqüentació de l’espai.

Consisteix en ordenar les activitats de lleure en zones sensibles, principalment a través de la informació a l’usuari. Les actuacions consisteixen en la restitució d’una caseta d’informació a la principal àrea d’acollida de l’espai, concretament a Sadernes, i en la instal·lació de senyalització. La senyalització estarà orientada, d’una banda, a informar sobre aspectes generals i  de l’altra, a informar sobre les principals regulacions de lleure (escalada i descens de barrancs).

Aquesta actuació forma part del projecte <em>“La Garrotxa-Espai Cràter. Turisme sostenible i per a tothom”</em>. Actualment, està pendent de la resolució de la subvenció sol·licitada en el marc del Pla de Foment per part del Consell Comarcal de La Garrotxa i en la que han participat municipis i Consorcis de la comarca.

D’altra banda, l’any 2018  es va dur a terme, en el sector d’alta freqüentació de la Muga (Albanyà), l’ordenació de l’estacionament de vehicles com una primera mesura per ordenar l’espai amb la finalitat de garantir l’accés dels serveis d’emergència i per minimitzar l’accés en vehicle motoritzat.

De manera complementària i regular al llarg de l’any, el Consorci s’encarrega del manteniment dels equipaments i la senyalització de tot l’àmbit de l’EIN. També d’un servei regular de neteja dels camins i espais més transitats de l’eix central de l’EIN.

Un dels primers projectes impulsats pel Consorci de l’Alta Garrotxa després de la seva creació al 2001, fou la consolidació de 6 itineraris en l’àmbit de l’espai protegit. L’objectiu d’aquest projecte era ordenar el senderisme a l’espai i vertebrar la seva imatge pública, un dels principals objectius del Consorci.

Un dels itineraris creats fou el de Sadernes a Sant Aniol d’Aguja i que passa pel camí històric que mena fins a l’ermita, ubicada al cor de l’espai natural. Aquest itinerari constitueix, sens dubte, un dels itineraris més emblemàtics i freqüentats de tota l’Alta Garrotxa, amb xifres d’afluència que ronden les 30.000 visitants anuals.

El camí, afectat per l’erosió de l’aigua i d’esllavissades o despreniments, s’havia deteriorat i erosionat per falta de manteniment durant dècades, dificultant cada vegada més la transitabilitat. La finalitat del projecte és, doncs, recuperar la funcionalitat del camí tant pel que fa al trànsit peatonal com també d’animals de bast, perquè puguin esdevenir de nou el mitjà de transport principal dels subministraments  de la Rectoria de Sant Aniol, igual com s’havia fet antigament.

Per aquesta raó s’hi han realitzat millores estructurals a la plataforma en diversos trams del camí de Sadernes a Sant Aniol, en 3 fases executades el 2013, 2015 i 2017, que inclouen també la recuperació del pas del Citró (després de l’esfondrament del pont causat per una riada). Aquestes actuacions han sigut possibles gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya.

El 2018, i gràcies al finançament de la Diputació de Girona, s’ha realitzat la millora del tram des de Sant Aniol fins a la Muntada, passant pel Salt de la Núvia. La millora d’aquest camí garanteix la sortida de seguretat en cas d’avingudes fluvials, i per tant millora la gestió de riscos.

El projecte s’ha realitzat seguint les indicacions i assessorament d’un historiador expert en la matèria, per tal de que la restauració es dugués a terme mitjançant la reproducció de tècniques tradicionals.

L’objectiu d’aquesta actuació és la d’ordenar el senderisme a l’espai i vertebrar la seva imatge pública, un dels principals objectius del Consorci.

El senderisme és una activitat amb molta tradició a l’Alta Garrotxa, la qual es practica arreu de l’espai i al llarg de tot l’any. En aquest sentit el manteniment i la senyalització dels diversos camins i itineraris és necessari per a permetre la continuïtat d’aquesta activitat, garantint que es pugui practicar amb seguretat.

L’actuació consisteix en la desbrossada i senyalització periòdica dels 6 itineraris del Consorci i dels GR-1 i GR-11, que es du a terme amb un criteri de rotació bianual.

Complementàriament, també es duen a terme intervencions puntuals per a adequar trams de camins pedestres que formen part de la xarxa pública dins l’espai i que hagin pogut veure’s afectats per impactes naturals imprevistos (esllavissades, escorrenties, riuades, etc), o en que les estructures tradicionals s’hagin deteriorat (murs de contenció, passeres, etc).

Les pròximes intervencions previstes són:

  • Camí de la Quera a Talaixà
  • Camí del Pont dels Esquellerincs
  • Pas dels Liberals
  • Pas a la riera de Beget a l’alçada del nucli

Per a l’execució d’aquesta actuació, el Consorci es coordina amb Itinerànnia, en el marc d’un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.

Regulació de les activitats de lleure

Pel que fa a l’objectiu del Consorci d’ordenació i regulació de l’ús públic dins l’EIN, una finalitat essencial d’aquesta funció és la de garantir la conservació dels valors naturals de l’espai. En aquest aspecte, existeixen una sèrie de legislacions a diferents escales territorials que regulen l’ús públic en els Espais d’Interès Natural (Xarxa Natura 2000), com ho és l’Alta Garrotxa.

Per això una part de l’activitat del Consorci es dedica a vetllar pel compliment de les regulacions aplicables a través de la gestió activa que se’n deriva.

De manera complementària a la  regulació d’accés motoritzat i coincidint en el període de màxima freqüentació, a partir de Setmana Santa i fins l’11 de setembre  serà obligatòria una RESERVA PRÈVIA per garantir el funcionament del servei d’acollida per accedir a la Vall de Sant Aniol i obtenir una plaça de pàrquing a l’aparcament de Sadernes i també per l’aparcament del Pont del LLierca.

El Decret 148/1992 de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar espècies de fauna salvatge estableix que en els espais PEIN l’escalada només es podrà dur a terme en els indrets identificats per l’òrgan gestor.

El DTES, com a òrgan gestor de l’EIN de l’Alta Garrotxa, va establir en un informe (2014) els sectors lliures o condicionats en els que es pot dur a terme l’activitat.

El Consorci s’encarrega de la gestió activa en aquest aspecte, que consisteix en la gestió d’incidències, la redacció d’informes periòdics en base a demandes, informes de seguiment d’aus, la senyalització dels sectors si s’escau, i la difusió de la regulació (segons les necessitats).

Des de l’aprovació definitiva del Pla de Protecció (Acord GOV/15/2021, de 9 de febrer) al document de les Normes es troba la regulació vigent i la normativa d’aqueta activitat. 

L’Ordenança de regulació del descens de barrancs ( BOP de Girona número 113, de 14 de juny de 2005) estableix que a l’Alta Garrotxa el descens de barrancs es pot practicar només en el barranc de Sant Aniol i el de La Comella-les Canals, amb una limitació de 10 persones al dia.

El Consorci s’encarrega del control d’aquesta activitat, mitjançant la gestió de les reserves i el calendari a partir de les autoritzacions necessàries per dur a terme el descens de barrancs, segons estableix l’ordenança.

L’any 2016 el Consorci encarrega l’estudi Barrancs de l’Alta Garrotxa: estudi de valors i proposta d’ordenació, dut a terme per Galanthus en col·laboració amb l’Associació d’espeleòlegs i barranquistes i els Agents Rurals.  En el marc del treball s’estudien 10 barrancs amb interès esportiu dins l’àmbit de l’Alta Garrotxa, i es fa una valoració dels valors naturals i vulnerabilitat de cada un d’ells, per finalment fer una proposta d’ordenació.

Des de l’aprovació definitiva del Pla de Protecció (Acord GOV/15/2021, de 9 de febrer) al document de les Normes es troba la regulació vigent i la normativa d’aqueta activitat. 

Segons el Pla de Protecció (Acord GOV/15/2021, de 9 de febrer) la regulació de l’accés motoritzat al medi natural determina que en cas de necessitat es pot restringir l’accés motoritzat en vials públics.

En aquest sentit, el Consorci s’encarrega de l’aplicació de la regulació de l’accés motoritzat en el sector de Sadernes-Sant Aniol, la qual s’estableix per raons de seguretat vial i de protecció ambiental, amb la finalitat d’evitar el col·lapse de la pista degut a la sobre-freqüentació en el sector.

El Consorci s’encarrega d’instal·lar la senyalització necessària, de gestionar les autoritzacions de pas i del manteniment de l’aparcament de vehicles a l’inici del tram restringit (també dels aparcaments al llarg de la pista, accessibles fora del període de restricció de l’accés).

Skip to content