Desenvolupament socioeconòmic

Activitats

Un dels objectius del Consorci és el d’estudiar, projectar i impulsar iniciatives per al desenvolupament socioeconòmic local, a través de l’activitat agrària i altres activitats coherents amb els valors de l’espai i compatibles amb l’aprofitament sostenible dels recursos.

L’Alta Garrotxa ha estat un espai poblat des dels tempos antics, sent el paisatge actual resultat de la relació històrica entre l’activitat humana i l’entorn natural. En aquest sentit es promouen actuacions per facilitar un poblament que conservi el dinamisme humà del territori, amb unes formes de vida que vetllin per la conservació del paisatge i els valors socials i culturals de l’espai.

L’Alta Garrotxa és una realitat territorial excepcional dins la comarca de la Garrotxa. En un espai rural de muntanya mitjana abrupte i prou aïllat, el caràcter i dinàmiques socio-econòmiques hi són particulars. Cal conèixer-les i comprendre-les per tal de poder dur a terme actuacions amb sentit territorial i d’interès i utilitat local.

Però no és fàcil conèixer les característiques de l’espai a partir de les dades oficials, donat que es troba a cavall d’11 municipis diferents, sempre ocupant el territori perifèric, marginal respecte els nuclis urbans.

Per això el Consorci decideix realitzar un estudi que consisteix en la recollida de dades socioeconòmiques de l’Alta Garrotxa, disgregant els nuclis de població i els habitatges per la seva inclusió o no dins dels límits de l’EIN (no per municipis). Aquesta radiografia ha de permetre construir un perfil actualitzat de l’habitant de l’Alta Garrotxa, posant en relleu principalment la distribució per edats, instrucció i aspectes vinculats a l’ocupació.

Aquest projecte es realitza d’acord amb una taula de nova creació creada amb diferents organismes de la comarca (Turisme Garrotxa, DINAMIG, SIGMA, PNZVG, CAG) per tal de visibilitzar i dinamitzar les zones rurals-naturals.

Serveis i infraestructures

Per tal de promoure l’activitat socioeconòmica així com per garantir una bona qualitat de vida de les persones que habiten l’Alta Garrotxa, una de les línies d’actuació del Consorci és la de vetllar per la bona funcionalitat de les infraestructures que doten de servei a la població.  En aquest sentit es duen a terme actuacions de promoció, adequació i manteniment d’infraestructures diverses.

L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir en bon estat els trams de xarxa viària més utilitzats per part dels habitants i usuaris de l’EIN.

Consisteix en actuacions diverses en trams de la xarxa viària pública, tant de millora del ferm com de neteja de la vegetació circumdant o bé altres intervencions que es considerin d’interès.

Les actuacions es prioritzen en base a les demandes dels consistoris, prioritzant les intervencions que figuren al Pla de Prevenció i Extinció d’Incendis Forestals.

Es tracta d’actuació demanada des dels Ajuntaments, que tenen dificultats per mantenir la xarxa viària bàsica dels seus municipis i s’articula a través del concepte de territorialització (retorn de les aportacions dels Ajuntaments en l’àmbit del seu municipi).

L’objectiu d’aquesta actuació és mantenir en bon estat i garantir el funcionament de les basses i dipòsits que s’han construït des del Consorci, sent-ne per tant els responsables del seu manteniment.

Es tracta de punts d’aigua utilitzats tan per al desenvolupament de l’activitat agrària per part dels habitants de l’espai, com pels serveis d’extinció d’incendis.

Els principals punts d’aigua que formen part de la xarxa del Consorci els dipòsits de Bestrecà, Colldecarrera, i Monteia, i les basses de Principi.

Aquesta actuació es fa de forma coordinada amb el Cos de Bombers, ja que alguns punts d’aigua han esdevingut prioritaris per aquest.

Després d’un període d’abandonament a mitjans i finals del segle passat, actualment Lliurona és el principal nucli habitat dins l’EIN, i l’únic amb escola pròpia.

Com a conseqüències del despoblament patit i de l’antic aïllament del nucli respecte l’activitat municipal, les poques infraestructures urbanes s’havien anat malmetent i degradant.

Un dels objectius del Consorci és promoure actuacions per millorar les condicions de vida de la població i de donar suport al desenvolupament local. En aquest sentit, des del Consorci i a través del concepte de territorialització d’Albanyà (retorn de les aportacions dels Ajuntaments en l’àmbit del seu municipi) s’han realitzat intervencions diverses per tal de dotar el poble d’infraestructures que el facin més fàcilment habitable.

Les actuacions han consistit en:

  • Adequació del tram de camí que porta a l’ermita de Sant Andreu (local social del nucli), permetent l’accés a totes els habitatges que hi ha a l’entorn d’aquesta edificació principal
  • Adequació de la font de l’ermita de Sant Andreu
  • Recuperació i rehabilitació de la funcionalitat del canal de la zona nord-est del nucli
  • Arranjament dels carrers empedrats
Ves al contingut