Balanç de la freqüentació de visitants a Sadernes i Sant Aniol durant el 2022

Arrel de la popularització dels espais naturals entre la societat i la situació provocada per la pandèmia de la COVID-19, ha augmentat notablement el nombre de visitants i la freqüentació a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. Amb l’objectiu de gestionar l’acollida d’aquests visitants i de conservar el territori durant els darrers anys s’han anat implementant tot un seguit de mesures. Un cop finalitzada la temporada de més afluència fem un  balanç en relació a l’afluència de visitants a l’eix central de l’espai.

Val a dir que aquestes mesures s’han executat coordinadament dins el marc del Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic de la sobrefreqüentació en espais naturals, construït per la Diputació de Girona i la Fundació Emys, amb els que el Consorci va treballar estretament partint de l’expertesa acumulada en la gestió de l’ús públic a Sadernes i la vall de Sant Aniol.

Per una banda, aquest 2022 ha estat la primera temporada en què el sistema de reserva prèvia de l’aparcament de Sadernes ha funcionat durant tot el període de major afluència de visitants a l’ENP de l’Alta Garrotxa, corresponent amb la primavera i l’estiu

Durant els caps de setmana i festius a partir de Setmana Santa i fins el setembre i de manera ininterrompuda durant els mesos de juliol i agost, s’han realitzat un total de 7.250 reserves a l’aparcament de Sadernes, com a principal zona d’acollida de l’eix central de l’ENP de l’Alta Garrotxa.

Durant els primers caps de setmana de servei,  tot i que es va fer la difusió pertinent de l’inici del funcionament del dispositiu, una bona part dels visitants van arribar al sector sense haver formalitzat la reserva necessària, pel que se’ls va facilitar la connexió a internet  perquè la poguessin efectuar in situ. Un cop finalitzada la temporada s’ha vist que el sistema de reserva prèvia ha anat agafant ritme i ha estat un èxit. Si comptem tota la temporada, només un 28% de les reserves es van efectuar al moment d’arribar a Sadernes. El 29% de les reserves es van realitzar durant el dia anterior al de la visita i un 25% amb més antelació. Pel que fa als hàbits a l’hora de fer la reserva, el grau d’antelació és notablement superior quan es programa la visita pels caps de setmana i festius.

La resta de reserves es corresponen amb les que no es van poder validar pel personal destinat a tal fi i de les que no es te constància que arribessin a efectuar la visita. Durant el juliol i l’agost, mesos en que la plataforma de reserves ha estat activa ininterrompudament, l’anàlisi de les dades obtingudes ha permès obtenir resultats molt rellevants. El principal és una clara tendència a l’augment de reserves entre setmana a partir de la segona quinzena de juliol i durant tot l’agost, a diferència de la resta de la temporada amb pics clarament situats els caps de setmana. Això s’explicaria per que la majoria de persones fan vacances a finals de juliol i durant l’agost.

També cal destacar que un cop que l’aparcament quedava totalment reservat ja no s’admetia l’accés de més vehicles, mesura aplicada arrel dels càlculs de capacitat de càrrega de la vall. En aquests casos es suggerien destinacions alternatives o l’accés a peu. Es calcula que gràcies a aquesta operativa es van derivar a altres indrets uns 14.000 visitants (uns 12.000 en cap de setmana i festius). Respecte a aquests visitants redirigits a altres indrets, aquesta circumstància s’ha anat reduint al llarg de la temporada però s’han mantingut els pics durant els caps de setmana. Com a dada rellevant, durant el dia en que es va celebrar l’aplec de Sant Aniol es van haver de redirigir unes 1.200 persones a altres indrets donat que aquell dia ja s’havia superat, amb escreix, la capacitat de càrrega de la vall.

Per altra banda, també es disposen de les dades de freqüentació a la vall de Sant Aniol. Aquesta dada no es pot interpretar com la dada de freqüentació de tota la vall ja que només una part dels visitants que accedeixen des de Sadernes arriben fins a Sant Aniol. Tot i així, aquesta dada de freqüentació és molt valuosa i ens permet fer una aproximació del nombre total de visitants per la vall.

Un cop finalitzat l’any ja disposem del recompte total de visitants a Sant Aniol per aquest 2022, que ascendeix a 28.399 persones. Aquest valor esdevé molt similar al de l’any 2021 (28.306 visitants), on ja es va registrar una disminució del nombre de visitants respecte al 2020 (33.326) i confirma l’èxit de les mesures preses per tal de controlar la massificació al sector durant la temporada de major freqüentació de visitants. Tot i que el nombre de visitants anuals s’està reduint respecte als darrers anys, val a dir que la freqüentació mensual ha variat. Històricament es produïen pics de visitants molt marcats al juliol i agost. Aquest 2022, tot i que els valors de juliol (uns 5.000 visitants) i agost (6.000 visitants) continuen essent els màxims de l’any, s’han reduït respecte els mateixos valors de l’any anterior (5.300 i 7.000 visitants, respectivament). Aquesta disminució dels pics estivals sense afectar al nombre anual de visitants evidencia que l’estacionalitat tan marcada que s’observava fins ara està canviant i que els visitants arriben a Sant Aniol més repartits durant tot l’any, especialment a la primavera i la tardor.

Tenint en compte les dues fonts de dades exposades (reserva prèvia a Sadernes i visitants a Sant Aniol), es considera que amb les mesures implementades per controlar l’aforament al sector en base a la seva capacitat de càrrega s’ha pogut reduir els visitants al sector amb l’objectiu tant de reduir els impactes sobre el medi natural com millorar la qualitat de la visita i l’acollida del visitant.  

A partir de l’anàlisi de totes les dades recopilades així com de les incidències que s’han produït, organitzarem el dispositiu del proper any en coordinació amb totes les administracions i actors implicats.

Skip to content