S’inicien els treballs de recuperació d’espais oberts a Bocabartella i Palomeres

  • L’actuació s’emmarca dins el projecte per a la conservació del patrimoni natural a l’Alta Garrotxa, que serà finançat per la Diputació de Girona
  • Els treballs consistiran en la recuperació d’antigues pastures mitjançant l’estassada manual de l’estrat arbustiu

Des de mitjans del segle passat s’ha produït un abandonament progressiu de l’activitat ramadera i forestal a l’Alta Garrotxa, que ha donat lloc a un increment de la superfície ocupada pels boscos, i per tant, a una homogeneïtzació del paisatge. Com a conseqüència d’aquest procés, s’han anat perdent gran part dels espais oberts i pastures que existien a l’espai.

Les directives europees de protecció de la biodiversitat tenen alguns hàbitats d’espais oberts catalogats com a imprescindibles per a la seva conservació, motiu pel qual el Consorci va iniciar el 2009 una línia de treball per recuperar aquests hàbitats i la seva biodiversitat associada. Des de llavors, s’han anat realitzant actuacions de millora any rere any.

Aquest any es durà a terme una recuperació d’espais oberts al Mas Bocabartella (finca de Can França, al terme municipal de Camprodon) i a la finca de Palomeres (terme municipal de Montagut i Oix).

Per poder executar aquesta actuació el Consorci va demanar una subvenció a la Diputació de Girona (DdGi), en el marc de la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del Patrimoni natural en espais d’interès natural, per l’any 2021. Aquesta subvenció va ser resolta favorablement per part de la DdGi en data 1 de juny de 2021.

La recuperació d’espais oberts consistirà principalment en l’estassada de peus arbustius i, en determinats casos, de peus arboris que limitin la recuperació de l’hàbitat associat a l’espai obert. En relació a la tipologia d’estassada, es farà sempre de forma manual a fi i efecte de vetllar per a la preservació del sòl i la ràpida recuperació de les pastures. Es recuperaran un total de 6,3 ha, repartides entre les dues finques.

L’objectiu principal del projecte de recuperació d’espais oberts és incrementar i millorar la superfície d’aquests hàbitats en l’àmbit de l’ENP. L’assoliment d’aquest objectiu també permetrà mantenir la biodiversitat associada a aquests hàbitats, reduir el risc d’incendi i donar suport a l’activitat ramadera.

Com a valor afegit del projecte, cal destacar que els treballs seran executats per una empresa d’inserció que forma part de col·lectius amb risc d’exclusió.

Es preveu que els treballs d’enguany es finalitzin a principis de novembre.

Skip to content