Resum anual del nombre de visitants a Sadernes i Sant Aniol durant el 2023

Arrel de la popularització dels espais naturals entre la societat dels darrers anys, ha augmentat notablement el nombre de visitants i la freqüentació a l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa. Amb l’objectiu de gestionar l’acollida d’aquests visitants i de conservar el territori durant els darrers anys s’han anat implementant tot un seguit de mesures. Un cop finalitzat el 2023 i de cares a la preparació de la propera temporada, fem un balanç en relació a l’afluència de visitants a l’eix central de l’espai del passat any.

Cal fer especial esment a que les mesures implementades durant els darrers anys s’han executat coordinadament dins el marc del Model sistematitzat d’anàlisi i gestió d’ús públic de la sobrefreqüentació en espais naturals, elaborat per la Diputació de Girona s, i amb la que el Consorci va treballar estretament partint de l’expertesa acumulada en la gestió de l’ús públic a Sadernes i la vall de Sant Aniol.

Per una banda, la reserva prèvia ja porta dos anys en funcionament. Gràcies a aquest rodatge s’està consolidant el sistema, evidenciant la seva efectivitat i millorant cada temporada per poder acollir de manera ordenada als visitants de la vall de Sant Aniol d’acord a la seva capacitat de càrrega.

Durant el seu funcionament (caps de setmana i festius a partir de Setmana Santa i fins el setembre i de manera ininterrompuda durant els mesos de juliol i agost), s’han realitzat un total de 6.800 reserves a l’aparcament de Sadernes, com a principal zona d’acollida de l’eix central de l’ENP de l’Alta Garrotxa. Aquest valor ha sigut lleugerament inferior respecte el 2022, any en que es van realitzar unes 7.200 reserves en total. Aquesta variació s’atribueix en part a una lleugera reducció en el nombre total de visitants, però principalment a un emplenament de les places disponibles als vehicles per part dels visitants per tal d’aprofitar millor l’import de la reserva, i per tant, d’una millor planificació de la visita.

De la mateixa manera que ha passat durant els darrers anys, a l’inici de la temporada una bona part dels visitants van arribar al sector sense haver formalitzat la reserva necessària al·legant falta d’informació disponible. En aquest sentit, des del Consorci es va iniciar la campanya de difusió del dispositiu d’acollida unes setmanes abans de l’inici de la temporada a la seva web, xarxes socials i comunicació a tots els actors implicats. A mesura que va avançar la temporada, la informació va circular i els valors de visitants sense presentar la reserva feta van disminuir.

Un cop finalitzada la temporada s’ha vist que el sistema de reserva prèvia ha anat agafant ritme i ha estat un èxit. Un anàlisi de les dades de visitants de tota la temporada del 2023 reflecteix que només un 25% de les reserves es van efectuar al moment d’arribar a Sadernes. El 27% de les reserves es van realitzar durant el dia anterior al de la visita i un 27% amb més antelació (la resta de reserves es corresponen amb les que no es van poder validar pel personal destinat a tal fi i de les que no es te constància que arribessin a efectuar la visita). Pel que fa al grau d’antelació al fer la reserva, és notablement superior quan es programa la visita pels caps de setmana i festius. Aquests percentatges suposen una millora d’entre un 2% i un 3% per cada casuística respecte el 2022, dada que reflecteix una planificació més acurada a l’hora de fer la visita a l’espai.

Durant el juliol i l’agost, mesos en que la plataforma de reserves ha estat activa ininterrompudament, l’anàlisi de les dades obtingudes ha permès obtenir resultats molt rellevants. El principal és una clara tendència a l’augment de reserves entre setmana a partir de la segona quinzena de juliol i durant tot l’agost, a diferència de la resta de la temporada amb pics clarament situats els caps de setmana. Això s’explicaria per que la majoria de persones fan vacances a finals de juliol i durant l’agost.

També cal destacar que un cop que l’aparcament quedava totalment reservat ja no s’admetia l’accés de més vehicles, mesura aplicada arrel dels càlculs de capacitat de càrrega de la vall. En aquests casos es suggerien destinacions alternatives o l’accés a peu. Es calcula que gràcies a aquesta operativa es van derivar a altres indrets uns 6.200 visitants (uns 5.000 en cap de setmana i festius). Aquests valors son notablement inferiors als registrats l’any 2022 (14.000 visitants derivats, 12.000 d’ells en cap de setmana), fet que evidencia, per una banda, l’efectivitat de la reserva prèvia i, per l’altra, que els visitants cada cop més planifiquen la seva visita abans de desplaçar-se. Respecte a aquests visitants redirigits a altres indrets, aquesta circumstància s’ha anat reduint al llarg de la temporada però s’han mantingut els pics durant els caps de setmana.

Per altra banda, també es disposen de les dades de freqüentació a la vall de Sant Aniol. Aquesta dada no es pot interpretar com la dada de freqüentació de tota la vall ja que només una part dels visitants que accedeixen des de Sadernes arriben fins a Sant Aniol. Tot i així, aquesta dada de freqüentació és molt valuosa i ens permet fer una aproximació del nombre total de visitants per la vall.

El recompte total de visitants a Sant Aniol del passat any 2023 ascendeix a 26.864 persones. Tot i que el nombre absolut de visitants del 2023 és lleugerament inferior al de l’any anterior (28.399 visitants el 2022), en general es consideren valors similars al 2022 i confirma l’èxit de les mesures preses per tal de controlar la massificació al sector durant la temporada de major freqüentació de visitants. Tot i que el nombre de visitants anuals s’està reduint respecte als darrers anys, val a dir que la freqüentació mensual ha variat. Històricament es produïen pics de visitants molt marcats al juliol i agost. Durant el 2023, tot i que els valors de juliol (uns 4.500 visitants) i agost (6.000 visitants) continuen essent els màxims de l’any, s’ha observat un augment en el nombre de visitants del final d’estiu i la tardor. D’aquesta manera s’evidencia que l’estacionalitat tan marcada que s’observava fins ara està canviant i que els visitants arriben a Sant Aniol més repartits durant tot l’any, especialment a la tardor en aquest 2023. Pel contrari, s’ha observat una notable disminució dels visitants al maig i juny respecte al 2022.

Tenint en compte les dues fonts de dades exposades (reserva prèvia a Sadernes i visitants a Sant Aniol), es considera que amb les mesures implementades per controlar l’aforament al sector en base a la seva capacitat de càrrega s’ha pogut reduir els visitants al sector amb l’objectiu tant de reduir els impactes sobre el medi natural com millorar la qualitat de la visita i l’acollida del visitant.

A partir de l’anàlisi de totes les dades recopilades així com de les incidències que s’han produït, organitzarem el dispositiu per aquest 2024 en coordinació amb totes les administracions i actors implicats.

Skip to content