Iniciem una prova pilot per al control de l’ailant sense ús d’herbicides gràcies a un ajut de la Diputació de Girona

La proliferació d’espècies exòtiques invasores és una de les principals amenaces per la biodiversitat a nivell mundial (tal i com indica el Reial Decret 630/2013). En aquest sentit, l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa presenta una nombrosa llista de plantes foranes que han aparegut dins dels límits de l’àmbit protegit i el seu entorn immediat.

Una d’aquestes espècies amb més potencial invasor és l’Ailanthus altissima, que d’altra banda, a data d’avui té pocs rodals a l’espai. És per aquest motiu que una intervenció en aquests moments és clau per garantir el control de l’espècie a un cost acceptable.

Val a dir que durant els darrers anys el Consorci ha executat diverses actuacions de control d’ailant dins l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa i la seva àrea d’influència. Aquestes actuacions sempre consistien en realitzar desbrossades per permetre l’accés als peus a tractar, i el seu posterior tractament amb herbicida segons protocol de la DdGi (Protocols de gestió de la flora exòtica invasora: Control químic de l’ailant, 2017; http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/3187/3291/Protocol_1__Control_quimic_de_l_ailant_CAT.pdf ).

En aquest context, el Consorci va desenvolupar el Projecte per a la conservació del patrimoni natural a l’Alta Garrotxa (2022-2023): Millora d’hàbitats d’interès i ordenació de l’ús públic, que inclou una actuació de control de flora invasora, i el qual va rebre una subvenció de la Diputació de Girona resolta favorablement en data 10 de juny de 2022.

En el cas que ens ocupa, es va incloure al projecte una prova pilot de caràcter experimental per controlar l’ailant mitjançant la tècnica de la solarització. Aquesta actuació es va plantejar com a una solució totalment puntual fora dels estàndards del ja esmentat protocol de gestió de la flora exòtica invasora donada la presència d’un hort ecològic proper al rodal d’ailant, que impossibilita l’aplicació d’herbicides. Aquesta tècnica també sembla l’adient donat que el rebrot existent és petit i ja ha estat testada amb altres espècies de flora exòtica invasora amb èxit.

La prova pilot consistirà en una desbrossada prèvia (mes de Maig) de les superfícies ocupades per rebrot d’ailant (diversos peus al llarg d’uns 200m2) i el posterior recobriment amb plàstic negre gruixut (Polietilè). Els plàstics es fixaran estacant-los amb piquetes i enterrant-los a les vores amb terra. L’objectiu és la solarització, ofegament i esgotament de reserves de l’ailant que no podrà vegetar durant el procediment.

A la justificació de l’ajut es presentarà un apartat específic per mostrar-ne els resultats i valorar, si s’escau, la seva inclusió en futures revisions dels protocols per part de la DdGi.

Skip to content