Finalitzem els treballs de recuperació de pastures inclosos en un ajut de la Generalitat

L’abandonament de l’activitat ramadera i forestal viscuts des de la meitat del darrer segle, han provocat un increment molt notable de la superfície forestal a l’Alta Garrotxa. Aquest increment de la massa forestal ha comportat la pèrdua del paisatge en mosaic, i en particular, d’una gran part els espais oberts existents a l’Espai Natural Protegit.

Degut a aquests canvis al paisatge, s’està produint una pèrdua de biodiversitat, a més d’incrementar-se el risc d’incendi per l’acumulació de massa vegetal als boscos. Dins el marc de l’emergència climàtica que estem patint, aquests canvis en els processos naturals prenen especial rellevància en la conservació de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa i la seva adaptació al canvi climàtic.

És per aquests motius que el Consorci va dissenyar el Projecte de millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022, que entre altres actuacions, ha recuperat un total de 6,11 ha d’antigues pastures que estaven en risc de tancar-se degut a l’avenç de les masses forestals. Aquest increment de les masses forestal als sectors d’actuació posa en risc alguns hàbitats d’interès (joncedes i prats calcícoles i mesòfils) i espècies incloses a les Directives europees com l’àguila daurada (Aquila chrysaetos), l’aufrany (Neophron percnopterus), l’escorxador (Lanius collurio), diverses espècies de ratpenats (Barbastella barbastellus, Rhinolophus ferrumequinum) i de ropalòcers (Euphydrias aurinia i Maculinea arion), entre d’altres.

En concret, s’han recuperat antigues pastures a Bocabartella (2,98 ha) i Can França (0,90 ha), ambdues finques situades a Camprodon, i 2,23 ha a Gitarriu (Sales de Llierca) que estaven en risc de perdre’s definitivament per l’avenç de la massa forestal.

Per poder executar aquestes actuacions el Consorci va sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, en el marc de la convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, que compta amb l’ajut financer de la Unió Europea.

El projecte ‘Millora d’hàbitats d’espais oberts a l’Alta Garrotxa 2022’ en el que s’inclouen aquestes mesures, compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, que en finança un 90% del seu import total.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya:

Skip to content