Ja tenim els resultats de l’estudi sobre els valors naturals de dues basses de Tortellà

Concretament es tracta de l’estany de Can Camps i de la bassa de la Guixera

Tot i els valors naturals presents destaca la presència d’espècies invasores en ambdós casos

Durant el 2018, i a petició de l’Ajuntament de Tortellà, hem realitzat una diagnosi sobre els valors naturals de dos punts d’aigua de Tortellà, concretament l’estany de Can Camps i la bassa de la Guixera.

En aquest sentit, especialistes de diferents disciplines han visitat els dos punts per tal de poder catalogar les espècies de flora i fauna aquàtica, en aquest darrer cas, parant especial atenció als amfibis, les aus, els peixos i les libèl·lules com espècies indicadores.

Destaca especialment l’estany de Can Camps, una dolina sobre guixos d’1Ha de superfície amb elements botànics de molt interès, i on es poden identificar  espècies que no es troben enlloc més de la comarca.

En general, les dues basses són d’interès per a la fauna ja que són gairebé els únics punts d’aigües estancades a una zona eixuta sense ni cursos d’aigües superficials ni basses d’una certa mida. A més, les seves naturaleses diferents fan que les comunitats d’espècies que s’hi puguin instal·lar difereixin, sobretot degut a la permanència de la làmina de l’aigua.

La diagnosi també ha permès detectar que, en ambdós casos, hi ha presencia d’espècies invasores, de flora en el cas de l’estany de Can Camps i de fauna en el cas de la Guixera. La presència d’aquestes espècies poden afectar l’hàbitat associat a la bassa, de tal manera que es recomana dur a terme una sèrie de mesures de control per garantir la conservació d’aquest patrimoni natural a mig i llarg termini.

Skip to content