Aprovem l’ Estratègia per a la conservació de la geodiversitat de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa

L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya inclou el patrimoni geològic i la geodiversitat com a components del patrimoni natural i assenyala com a repte millorar la conservació tant de les espècies autòctones com dels ecosistemes, però també de la geodiversitat. L’any 2030, la geodiversitat i el patrimoni geològic s’han d’haver equiparat a la resta dels components del patrimoni natural en matèria de planificació, gestió i presa de decisions. Així mateix, com a línia d’actuació, també prioritza que els espais naturals de protecció especial considerin el patrimoni geològic de manera equivalent a com es fa amb la resta d’elements del patrimoni natural.

Partint de l’estratègia d’àmbit català, el Pla de protecció de l’Alta Garrotxa estableix entre els seus objectius la necessitat de “Protegir els les hàbitats, espècies i elements geològics fràgils i amenaçats, d’interès comunitari o de major interès natural (inclosos jaciments paleontològics)”.

És en aquest context que el Consorci va encarregar al Centre per a la Sostenibilitat del Territori, l’Estratègia per a la conservació de la geodiversitat de l’Espai Natural Protegit de l’Alta Garrotxa, i que s’ha elaborat durant el 2021 i el 2022, juntament amb l’inventari d’espais d’interès geològic de l’espai.

L’objectiu de l’Estratègia és preservar els paisatges, les formes càrstiques, les dinàmiques geològiques i la diversitat de roques en els antiformes de l’orogènia alpina i conèixer la relació que les societats han tingut amb aquestes roques, formes i surgències d’aigua.

Però el bloc més important de cara a la gestió i protecció del patrimoni geològic és el Bloc d’accions, estructurades en 4 àmbits:

  • Àmbit 1. Coneixement i seguiment
  • Àmbit 2. Conservació dels elements del patrimoni geològic
  • Àmbit 3. Divulgació, educació i implicació de la societat
  • Àmbit 4. Marc Legal Governança

Esperem que aquest instrument ens serveixi per seguir avançant en el coneixement i protecció del patrimoni geològic i la geodiversitat de l’espai.

Skip to content